Wistow cum Newton Harcourt Parish Meeting

Serving the people of Wistow and Newton Harcourt

Clerk: Celia Bates
3 The Square, Newton Harcourt
Leics

Tel: 07505 147592